شهر کن؛ آماده شدن برای جشنواره فیلم کن (فیلم)شهر کن؛ آماده شدن برای جشنواره فیلم کن (فیلم)