شورای نظارت بر صدا و سیما؛ نهادی تشریفاتی و بی‌اختیارقانون اساسی کلمۀ «نظارت» را هم برای انتخابات به کار برده هم صدا و سیما. در انتخابات به «استصوابی» تفسیر شده
و به صدا و سیما که می‌رسد هیچ!