شکست سنگین شاگردان برانکو برابر الهلالشکست سنگین شاگردان برانکو برابر الهلال