شیمیدر قهرمان بسکتبال غرب آسیا شدشیمیدر قهرمان بسکتبال غرب آسیا شد