صالحی‌امیری: ظرفیت‌های کمیته ملی المپیک عمومی است نه اختصاصی/بوکس عضو اصلی خانواده المپیک استسالن فارسی به صورت رایگان در اختیار تمام فدراسیون‌های ورزشی قرار دارد و تمام مجمع و سایر برنامه‌ها آنجا برگزار می‌شود. کمیته ملی المپیک هر نوع تبادل مالی را منع کرده و خدمات رایگان است.