صحبتهای شفر پیش از دیدار با الدحیلصحبتهای شفر پیش از دیدار با الدحیل