صدا؛ مهدی نصیری و توهم تحقق دین حداکثریاز سودای تحقق دین حداکثری دست بردارند و به حداقل‌ها رضایت دهند وگرنه هم به دین و هم به دین‌داری آسیب می زنند…