صدا؛ مهدی نصیری و "توهّم تحقق دین حدّاکثری"از سودای تحقق دین حداکثری دست بردارند و به حداقل‌ها رضایت دهند وگرنه هم به دین و هم به دین‌داری آسیب می زنند…