"صدای میمون" این بار برای «سوپرماریو» و واکنش بی سابقه ستاره سیاه پوست ایتالیاهواداران ورونا برای او صدای میمون درآورند. او در دقیقه ۵۵ بالاخره واکنش نشان داد و در اوج عصبانیت توپ را به سوی نژادپرستان شوت کرد.