صیادمنش با ۸۵۰ هزار دلار به فنرباغچه پیوستصیادمنش با ۸۵۰ هزار دلار به فنرباغچه پیوست