«طراوت خاکسار» بانوی کاراته کا به فینال قهرمانی آسیا راه یافت«طراوت خاکسار» بانوی کاراته کا به فینال قهرمانی آسیا راه یافت