طفلی به نام شادی دیریست گم شدهظاهراً مساله فیلمساز، ساخت یک فیلم عمیق و پرمایه نبوده؛ بلکه او می‌خواسته فیلمی بسازد تا «بحثی ممنوع در ذهن» را عینیتی تصویری ببخشید.