طلای «بهنام شیری» نماینده پرتاب دیسک ایران در مسابقات هندطلای «بهنام شیری» نماینده پرتاب دیسک ایران در مسابقات هند