عباسی رئیس هیئت‌مدیره باشگاه ذوب‌آهن شدعباسی رئیس هیئت‌مدیره باشگاه ذوب‌آهن شد