عرب مدیرعامل پرسپولیس شدوزیر ورزش و امور جوانان از انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه پرسپولیس خبر داد. ایرج عرب نیز به عنوان مدیرعامل این باشگاه انتخاب شده است.