علیرضا دبیر؛ قهرمان مثل المپیک سیدنی یا زخمی مثل آتن؟دبیر وارث یکی از بزرگترین چالش‌های همه روسای فدراسیون هاست؛ عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم اشغالگر قدس.