علیپور: مدیران پرسپولیس با انتقالم به بلژیک موافق هستندعلیپور: مدیران پرسپولیس با انتقالم به بلژیک موافق هستند