علی دایی: به جای حسینی برادر من اخراج شد/ پرسپولیس از کرواسی بزن بهادر آورده استعلی دایی: به جای حسینی برادر من اخراج شد/ پرسپولیس از کرواسی بزن بهادر آورده است