علی دایی تیم ملی رویایی «نود» را کامل کرد(+عکس)

همیاری – علی دایی با اکثریت آرا به عنوان آخرین بازیکن تیم ملی رویایی نود انتخاب شد. برنامه نود در یازده برنامه ۱۱ پست تیم ملی ایران را به رای مردم گذاشت تا بهترین بازیکنان تیم ملی پس از انقلاب را انتخاب کنند. این نظرسنجی دوشنبه شب به پایان رسید و آخرین انتخاب آن علی دایی بود. 
این در شرایطی است که بازیکنان تصویر زیر تا پیش از علی دایی به عنوان بهترین بازیکنان پست خود انتخاب شده بودند. 
در نظرسنجی دوشنبه شب نود بهترین مهاجمان سال های پس از انقلاب تیم ملی به رای گذاشته شده بودند که البته مشخص بود که هیچ کدام توانایی رقابت با علی دایی را ندارند. 
علی دایی تیم ملی رویایی «نود» را کامل کرد(+عکس)
در نهایت هم دایی با این آرا به عنوان بهترین مهاجم نوک پس از انقلاب انتخاب شد و به ترکیب اصلی راه پیدا کرد. 
علی دایی تیم ملی رویایی «نود» را کامل کرد(+عکس)