علی پروین: شنیدم کالدرون و حسینی آشتی کردند/ خارجی‌ای بیارن که سرش به تنش بیارزدانصاریفرد شاگرد من بوده ما همه از او حمایت می‌کنیم حداقل یکی آمده که از جنس فوتبال است و فوتبال را می‌فهمد. کاری از دستم بربیاید حتما آن را انجام می‌دهم آرزوی ما موفقیت تیم است