فاطمه معتمدآریا «منشور کوروش» را به موزه سینما اهدا کردفاطمه معتمدآریا «منشور کوروش» را به موزه سینما اهدا کرد