فتحی: حضور چشمی در استقلال بعید استفتحی: حضور چشمی در استقلال بعید است