فتح‌الله‌زاده: با اصرار خلیل‌زاده قبول مسئولیت کردم/ هنوز یک امضا تا مدیرعامل شدنم باقی مانده است



سه امضا در این جلسه انجام شد که منزوی، خلیل‌زاده و من بودم ولی امضای موسوی مانده است و از همین جهت می‌گویم هنوز چیزی قطعی نشده است.