فدارسیون فوتبال با استعفای حسن‌زاده موافقت کرد/ معرفی سرپرست کمیته انضباطی در روزهای آیندهاین موضوع ابتدا در شهریور ماه گذشته با مخالفت رئیس فدراسیون همراه شد، اما در ادامه با درخواست دوباره دادگستری استان تهران در مهر ماه، با موافقت تاج روبه‌رو شد.