فدراسیون جهانی جودو: به توافق تاریخی با ایران رسیدیم (+نامه)در این نامه خطاب به “ماریوس. ال. ویزر” رییس فدراسیون جهانی جودو تاکید شده که فدراسیون جودوی ایران به اصل عدم تبعیض مسابقات المپیک و قوانین فدراسیون جهانی جودو پای بند است.