فروش ۶ هزار بلیت دیدار ایران و یمنفروش ۶ هزار بلیت دیدار ایران و یمن