فریاد یک انسان معمولی از جنگل‌های سیاههواداران لیورپول تا سالها این بازی بزرگ را فراموش نمی‌کنند. در ایران هم بسیاری گفتند بزرگترین غایب این دیدار، عادل فردوسی‌پور بود؛ شیفته لیورپول وشاید بعد گل چهارم فریاد زده:چیه این فوتبال اصلاً؟!