فساد فساد است و محکوم، چه سلبریتی باشد چه دوست مانکته جالب توجه در این اتفاقات واکنش سریع کسی چون دیوید ممت است که خود اشاره کرده است با با فیلیسیتی هافمن ۳۵ سال دوستی و همکاری داشته است