فسخ قرارداد سروش رفیعی با فولاد خوزستانرفیعی به دلیل غیبت در تمرینات اختلافاتی با باشگاه پیدا کرده بود که در ادامه طرفین برای قطع همکاری به توافق رسیدند.