فیلم رحمان ۱۴۰۰؛ ورود خانواده‌ها به سینما ممنوعمن سعی کردم روی خانواده‌ام طوری کار کنم که خودشان نروند فیلمی مثل «رحمان ۱۴۰۰» را ببینند.