قتل، دزدی و مواد کشیدن را نشان می‌دهند، ساز را سانسور می‌کنندواقعا جالب است که موسیقی پخش می‌شود، خواننده می‌خواند اما ساز نشان داده نمی‌شود. انگار مشکل شکل فیزیکی ساز است و صدایی که از آن خارج می‌شود مشکل ساز نیست.