قطر میزبان جام جهانی باشگاه‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰قطر میزبان جام جهانی باشگاه‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰