قلعه‌نویی، نشست خبری را تحریم کردقلعه‌نویی، نشست خبری را تحریم کرد