قلعه‌نویی: این سپاهان پنج سال تاریخ مصرف دارد/ اسدی دو برابر سقف سپاهان پول می‌خواستسپاهان بهتر از سال‌های گذشته‌ای شده که در این تیم مربیگری می‌کردم است، اما تا لیگ شروع نشود نمی‌توان پیش‌بینی کرد. باید یک سوم از لیگ سپری شود تا عیار تیم‌ها مشخص شود و برای پیش‌بینی زود است، اما من به این سپاهان امیدوارم.