قلعه‌نویی: شجاعت معذرت‌خواهی را دارم/ برای فحاشی به ناموس من، اتاق فکر تشکیل داده‌اندآیا فدراسیون، کمیته‌های اخلاق و انضباطی در این جفایی که به من و خانواده ام شده و خواهد شد واکنشی خواهند داشت.
این جریان اگر جلویش گرفته نشود به روزی می‌رسیم که هیچکسی از این فحاشی سازمان‌یافته در امان نخواهد بود.