قوانین جدید فیفا برای بازیکنان دوپینگیطبق قوانین جدید در وقفه بین ۲ نیمه بازی به صورت قرعه بازیکنانی برای انجام آزمایش‌ دوپینگ تعیین می‌شوند.