لطفا حاشیه جدید "عصر جدید" را فراموش کنید و …بخشی از سوالات دانشجویان از عوامل «عصر جدید» همراه با خطاب‌های تند و انتقادی بود و باعث شد چندین بار نظم جلسه بهم بخورد.