ماجرای حضور همزمان ناطق‌نوری و فردین در سالن مسابقات جهانی کشتیدر ورزش هم وضعیت مثل سینما بود. در سینما خیلی از دوستانش بودند که اجازه نمی‌دادند تا پدر دوباره برگردد و در ورزش هم همین اتفاقات جور دیگری رخ می‌داد.