ماجرای فراستی و ظلی‌پور از زاویه‌ای دیگرتمام مباحث این ۳۰ دقیقه نشان دهنده این است که این دو با هم گذشته‌ای دارند و فقط بحث الان یا چند ساعت و چند روز اخیر نیست، قضیه برمی‌گردد به شروع برنامه هفت.