مالک شهر خودرو: برای رفتن گل‌محمدی به پرسپولیس زیر فشار بودیم، فشار خیلی قویمن همین جا به هواداران‌مان می‌گویم با اتحاد راهمان را ادامه می‌دهیم و به عنوان یکی از مدیران فوتبالی این مملکت قول می‌دهم که همچنان پرچم خراسان کبیر به اهتزاز درآید و با نتایج خوب ثابت می‌کنیم که اتفاقات در زمین فوتبال می‌افتد.