مایگا در تست‌های پزشکی پرسپولیس رد شدمایگا در تست‌های پزشکی پرسپولیس رد شد