ما با تو بد کردیم آقای علی دایی!«حتی جنازه من هم به مکزیک گل می‌زد». این جمله را به نقل از رضا عنایتی روی جلد یک روزنامه زدند. سال ۱۳۸۵٫ ما خواندیم و سرتکان دادیم یعنی بله! همینطور است. بی‌شک!