مبتذل شدن افشاگری!اگر همه راست می‌گویند که وای به حال این فوتبال و اگر دروغ می‌گویند که باز هم وای به حال این فوتبال و جامعه که در آن می‌توان این همه بی‌هزینه تهمت زد و افکار عمومی را مخدوش کرد و تاوانی نداد.