متفرق کردن هواداران پرسپولیس با شلنگ آب + عکسیکی از این ساکنین در اعتراض به سرو صداهای ایجاد شده سعی کرد با گرفتن آب به روی هواداران پرسپولیس آنها را متفرق کند.