مجموعه پایتخت ؛ با سانسور و بی سانسور دوست داریم!انگار هر کدام از ما در درونمان یک نقی، ارسطو، رحمت، بهتاش، هما، فهیمه و … را داریم که مدام می‌گوید: حواست رو جمع کن، این کار را بکن، این موقعیت را بچسب و …