محل جدید تمرین استقلال مشخص شدمحل جدید تمرین استقلال مشخص شد