محمد رضا گلزار؛ به قیافه‌اش نگاه کنید، حرف هایش اهمیت ندارد!گلزار خوش تیپ است. سیمای جذابی دارد. پس به سیمای او توجه کنید و کاری به حرف های او نداشته باشید. حرفی برای گفتن ندارد یا چندان ندارد.