مدافع پرسپولیس در تراکتورمدافع پرسپولیس در تراکتور