مدال طلای پرتاب دیسک بر گردن حامد امیریمدال طلای پرتاب دیسک بر گردن حامد امیری