مدیربرنامه‌های علیرضا جهانبخش: هیچ داستانی برای رفتن علیرضا به هلند وجود ندارد/ او در برایتون خوشحال استهیچ داستانی در رفتن جهانبخش به هلند وجود ندارد او برای دیدن دوستانش به این کشور سفر کرده است. ما مذاکره‌ای با هیچ باشگاه هلندی نداشتیم.